ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

เปิดหน้าต่อไป

สำนักงานบังคับคดี

สำนักงานบังคับคดี ล้มละลาย

กองบังคับคดีล้มละลาย 1
ผู้อำนวยการกอง นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
อีเมล : patid.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 02 424 5125, 089 968 1703, 02 881 4895
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1
นางสาวพิชญา ทวีประดิษฐ์ผล
โทรศัพท์ 02 881 4897, 080 061 7361

 

นิติกร 02 881 4949, 02 887 5034
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2
ว่าง
โทรศัพท์ 02 881 4899, 02 881 4376
นิติกร 02 887 5034, 02 881 4948, 02 881 4949
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3
ว่าง
โทรศัพท์ 02 881 4896, 02 881 4895

นิติกร 02 881 4949, 02 881 5034, 02 881 4898

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพินภณา จะนุรัตน์

โทรศัพท์ 02 881 4375, 02 881 4895,

โทรศัพท์ 02 881 4948,

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 02 887 5063,
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
นางสาวกาญจนา ชัยสุขสังข์

โทรศัพท์ 02 881 4900,

กองบังคับคดีล้มละลาย 2
ผู้อำนวยการกอง
อีเมล : chanida.p@led.mail.go.th
ว่าง

โทรศัพท์ 02 424 6278, 02 887 5020

ธุรการ

โทรศัพท์ 02 887 5020

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1

ว่าง

โทรศัพท์ 02 887 5041

นิติกร โทรศัพท์ 02 887 5084, 0 2887 5020

โทรศัพท์ 02 887 5089

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2

ว่าง

โทรศัพท์ 02 887 5080, 080 061 7390

นิติกร

โทรศัพท์ 02 881 4377, 02 887 5160

โทรศัพท์ 02 881 4378

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3

นายประมวล บุญชื่อ

โทรศัพท์ 02 887 5198, 080 061 7376

นิติกร

โทรศัพท์ 02 887 5088, 0 2887 5088

โทรศัพท์ 02 887 5082,

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวนีย์ สมบัติภักดีรัตน์

โทรศัพท์ 02 881 4957

ธุรการ

โทรศัพท์ 02 887 5119


กองบังคับคดีล้มละลาย 3

brakrupcy3@led.mail.go.th

ผู้อำนวยการกอง นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการณ์
อีเมล : chetchadil.k@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 424 8183, 081 902 4251, 02 881 4909

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1

โทรศัพท์ 02 881 4910, 02 881 4909

นิติกร

โทรศัพท์ 02 881 4380

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2
ว่าง

โทรศัพท์ 02 881 4911, 02 881 4909

นิติกร

โทรศัพท์ 02 881 4381

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3

นางญาณิน นาคธรณินทร์

โทรศัพท์ 089 569 1023

นิติกร

โทรศัพท์ 02 881 4914, 02 881 4912

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย นางกนกพร รอดไสว

โทรศัพท์ 02 881 4915, 02 881 4909

โทรศัพท์ 02 424 8267

กองบังคับคดีล้มละลาย 4

brakrupcy4@led.mail.go.th

ผู้อำนวยการกอง นายชิตชัย สุทธิภูล
อีเมล : chitchai.s@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 424 9218, 063 273 7545

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1

โทรศัพท์ 02 424 8060, 02 881 4917

นิติกร
โทรศัพท์ 02 881 4383

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2

นางสาวอรรวี เอื้อสถาพร

โทรศัพท์ 02 424 9220, 065 521 1936,  02 881 4920

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4921

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3

ว่าง

โทรศัพท์ 02 881 4353, 02 881 4919

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4385,

โทรศัพท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 881 4830

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 02 881 4829

โทรศัพท์ 02 881 4922

 

กองบังคับคดีล้มละลาย 5

brakrupcy5@led.mail.go.th

ผู้อำนวยการกอง นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล

 

อีเมล : songsin.p@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 424 9863, 089 956 1016

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 881 9756, 02 881 4923

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1

นางรุจิรา วงศ์ปักษา

โทรศัพท์ 02 881 4924,  080 061 7533

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4905, 02 881 4907, 02 881 4923

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2

นางภารดี เหมือนตราชู ภู่พันธ์ศรี

โทรศัพท์ 02 881 4925, 084 700 1634

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4387, 02 881 4923, 02 881 4379

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3

นายศุภศักดิ์ ฉายา

โทรศัพท์ 02 881 4924

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4927

โทรศัพท์ 02 881 4928,  02 881 4923, 02 881 4853

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวยุดา คงแก้ว

โทรศัพท์ 02 881 4929

เจ้าหน้าที่ (เคาเตอร์รับคำร้อง)

โทรศัพท์ 02 881 4906

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวเตือนจิตร์ ทองอ่อน

โทรศัพท์ 02 881 4386

กองบังคับคดีล้มละลาย 6

ผู้อำนวยการกอง นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
อีเมล : patcharawan.p@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 881 4872,  089 280 1020

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 1
ว่าง
โทรศัพท์ 02 887 5073, 02 887 5073

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 881 4967,  02 881 4966

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 2

ว่าง

โทรศัพท์ 02 887 5051, 02 881 4974

นิติกร โทรศัพท์ 02 887 5059,  02 887 5053

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3

ว่าง

โทรศัพท์ 02 881 4965, 02 434 1500

นิติกร โทรศัพท์ 02 881 4865, 02 881 4875

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 881 4861, 02 881 4880

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 887 4848

โทรศัพท์ 02 881 4881

ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า

นายชัยเดช รัตนโกมล

โทรศัพท์ 02 142 3702 - 3

กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์

propertypaluation@led.mail.go.th

ผู้อำนวยการกอง

อีเมล : tasanawalai.k@led.mail.go.th

นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์

โทรศัพท์ 02 887 5141, 081 900 3694

กลุ่มวิชาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร

โทรศัพท์ 02 887 5155, 089 9561012, 02 887 5021

นิติกร โทรศัพท์ 02 887 5144,

กลุ่มงานนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

ว่าง

โทรศัพท์ 02 887 5150

นิติกร

โทรศัพท์ 02 887 5150

กลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวยุวดี แซ่ด่าน

 

โทรศัพท์ 02 887 5148,  081 277 0357,  02 887 5154

เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์

โทรศัพท์ 02 887 5147


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าธุรการ

โทรศัพท์ 02 887 5127, 02 887 5140

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 887 5146

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เลขที่ 189/1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 อำคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อำคาร เอ) ชั้น 8

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้อำนวยการ นางภัทรภร เวชรังสี

อีเมล : pattaraporn.v@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 142 5200, 081 901 6854, 02 143 7604

เลขานุการหน้าห้อง
โทรศัพท์ 02 143 7605

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 1

นางทัศน์พร จินันทุยา

โทรศัพท์ 02 142 5201, 065 521 1930, 02 143 7604

นิติกร โทรศัพท์ 02 142 5206, 02 142 5225

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 2

นางสาวอำทรีย์ อิทธิชัย

โทรศัพท์ 02 142 5202, 02 143 7604

นิติกร โทรศัพท์ 02 142 5207, 02 142 5221

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 3
ว่าง
โทรศัพท์ 02 142 5203, 02 143 7605

นิติกร โทรศัพท์ 02 142 5208

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดกิจการทรัพย์สินและกากับดูแลการฟื้นฟู

นางสาวเบญววรณ สุภาเส

โทรศัพท์ 02 142 5204

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 142 5209, 02 142 5218, 02 142 5219

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์

โทรศัพท์ 02 142 5205, 02 887 5106

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 142 5210, 02 887 5107

เจ้าหน้าที่ 02 142 5213

 

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 142 5217

นิติกรรับคาขอรับชาระหนี้

กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ชั้น 2)

นิติกร โทรศัพท์ 02 142 3702

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 142 3701

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

itsupport@led.mail.go.th

ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : ornouma.k@leg.mail.go.th

นางสาวอรอุมา เก่งทำงดี

โทรศัพท์ 089 968 1718, 02 881 4841

กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล

กลุ่มระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
อีเมล : wimonwan.n@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 887 5085, 063 273 7538, 02 881 4816

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นิติกร โทรศัพท์ 02 887 5072

นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 881 4840

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 02 881 4840

พิมพ์ประกาศ

หัวหน้างานพิมพ์ประกาศ

นางผุสดี ทั่วจบ

โทรศัพท์ 02 881 4356, 02 881 4849

เจ้าหน้าที่ธุรการ โทรศัพท์ 02 881 4862

สำนักงานบังคับคดี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
อาคารประชานิเวศน์ 1 สแควร์ ชั้น 2 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
โทรศัพท์ 02 012 4200
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 158 0140

ผู้อำนวยการสำนักงาน
อีเมล : niramon.s@led.mail.go.th
นางสาวนิรมล สุขวิไล

โทรศัพท์ 084 700 1637,  02 012 4202

หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงาน


ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

นายเจริญ สมสุข

โทรศัพท์ 062 561 9394

นิติกรงานยึดทรัพย์สินและจาหน่ายทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

โทรศัพท์ 02 158 0148


ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางดวงใจ ชั้นประเสริฐ

โทรศัพท์ 02 158 0149, 065 521 1937

เจ้าหน้าที่การเงิน

สอบถามหมายบังคับคดี

กลุ่มงานเดินหมาย

งานไกล่เกลี่ย

ห้องธุรการ โทรสาร  02 012 4202

ห้องเดินหมาย โทรศัพท์ 02 012 4203


สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2

เลขที่ 43 อำคารไทยซีซี ทำวเวอร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ 02 673 9412-8, 02 672 3626

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล : satit.s@led.mail.go.th

นายสาธิต ศุภเมธี

โทรศัพท์ 02 672 3184, 089 569 1011

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

ว่าง

โทรศัพท์ 02 672 3193

นิติกร (ยึด,จาหน่าย,บังคับคดีแทน,ขับไล่-รื้อถอน)

โทรศัพท์ 02 672 3186-8 ต่อ 13, 20, 23

 

นิติกร (อำยัด)

โทรศัพท์ 02 672 3192 ต่อ 17,19

 

หัวหน้าผ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวพิรดา บุญปอด

โทรศัพท์ 063 273 7544 ต่อ 26

 

กลุ่มงานการเงิน

โทรศัพท์ 02 672 3189 ต่อ 27

 

กลุ่มงานบัญชี

โทรศัพท์ 02 672 3191 ต่อ 25, 02 672 3625

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา เขียวไพรี

โทรศัพท์ 02 672 3193, 096 932 8501

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, งานไกล่เกลี่ย

โทรศัพท์ 02 672 3193 ต่อ 0, 30

กลุ่มงานเดินหมาย

โทรศัพท์ 02 672 3619, 02 672 3620 ต่อ 22, 31

รับคาร้อง/เอกสาร/และตั้งเรื่อง

โทรศัพท์ 02 672 3193 ต่อ 37,38

 

 

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3

10/1 บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ ถนนสีหบุรานุกิจ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล : ratchaneekorn.p@led.mail.go.th

นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์

โทรศัพท์ 02 517 7987ต่อ 123, 089 280 1023

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

ว่าง

โทรศัพท์ 02 517 7987 ต่อ 121

 

เจ้าหน้าที่

ต่อ 120

โทรศัพท์ 02 517 7987, 098 470 4333

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมณี

โทรศัพท์ 02 517 7984-85, 089 254 1007 ต่อ 127

 

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 093 002 5657

งานยึด/จาหน่ายทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 113-116

งานอำยัด

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 117-118

หัวหน้ากลุ่มการเงิน

นางณัฐชา พริกแก้ว

โทรศัพท์ 02 571 7987 -88 ต่อ 120,124

 

เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02 517 7987 ต่อ 126


หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

โทรศัพท์ 02 517 7989

นางเนาวรัตน์ และมิตร

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 111,122

 

รับคาร้อง/เอกสาร/และตั้งเรื่อง

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 122

 

ห้องเก็บสานวน

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 126

 

 

งานไกล่เกลี่ย

โทรศัพท์ 02 517 7987-88 ต่อ 119

 

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล : napassavan.s@led.mail.go.th

นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข

โทรศัพท์ 02 424 4088, 081 902 0334, 02 881 4885

กลุ่มงานยึดและจาหน่ายทรัพย์สิน(นิติกร ชั้น5)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

นางสาวกิจจา ท้าวสกุล

โทรศัพท์ 02 887 5056, 080 061 7536, 02 881 4885

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

ว่าง

โทรศัพท์ 02 881 4363

งานวางทรัพย์ (ชั้น5)

โทรศัพท์ 02 881 4369, 02 881 4885, 02 881 4370

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนนทิยา กาญจนภิญพงศ์

โทรศัพท์ 02 887 5056, 02 887 5170

ธุรการ (ชั้น5)

โทรศัพท์ 02 887 5055, 02 881 4885, 02 887 5170

เดินหมาย( ชั้น5) สอบถามผลหมาย

โทรศัพท์ 02 881 4839, 02 887 5170

 

ONE STOP SERVICE(ชั้น2)

3931

02 881 4884

02 887 5038

งานบังคับคดีแทน (ชั้น 2)
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02 881 4946

งานเก็บสานวน (ชั้น 3)

โทรศัพท์ 02 887 5057

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5

อาคารคันทรี่คอมเพล็กทำวเวอร์ เอ ชั้น 7

เลขที่ 223/6 - 12 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนาใต้ กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02 361 4215-9

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล : wassana.p@led.mail.go.th

นางวาสนา ปักกาโร

โทรศัพท์ 02 361 4215-9, 085 488 1986, 0 2361 4214

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

ร้อยตำรวจตรี มนูญ โกกเจริญพงศ์

โทรศัพท์ 02 361 4215-9, 089 569 1024

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

ว่าง

โทรศัพท์ 02 361 4215-9


หัวหน้ากลุ่มงานยึดและจาหน่าย สายคี่

นายวรดุล จรรยามั่น

โทรศัพท์ 02 361 4215-9

หัวหน้ากลุ่มงานยึดและจาหน่าย สายคู่

นางสาวพรประไพ ชัยวิวัธน์

โทรศัพท์ 02 361 4215-9

โทรศัพท์ 02 361 4215-9, 02 316 4214

เจ้าหน้าที่การเงิน (หน้าเคาน์เตอร์)สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6

189/1 ถนนบางขุนนท์ แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล :

ว่าง

โทรศัพท์ 02 881 4367, 02 881 4888

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

โทรศัพท์ 02 881 4968

กลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 1

โทรศัพท์ 02 881 4962, 02 881 4888

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

นายอินทร์ ดุลพินิจธรรมา

โทรศัพท์ 02 881 4368, 089 973 3672

กลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 2

โทรศัพท์ 02 881 4362,  02 881 4848

งานอายัด

โทรศัพท์ 02 881 4848

งานบังคับคดีศูนย์บริการ One Stop Service

โทรศัพท์ 02 881 4831

ธุรการลงรับ/ตั้งเรื่อง/ตรวจสอบเลขเก็บ

โทรศัพท์ 02 881 4831

หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

นางสาวอัสนี ต๊ะวิจิตร

โทรศัพท์ 02 881 4942, 02 881 4831


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพรสิวรรณ แนงแหยม

โทรศัพท์ 02 881 4891, 02 881 4888

งานเดินหมาย

โทรศัพท์ 02 881 4931, 02 881 4831

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อำคารดิเรกฤทธิ์ อำคาร A ชั้น 8

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล :

ว่าง

โทรศัพท์ 02 142 5216, 02 143 7606

หัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ (งานยึด)

นายอนันต์กฤดา กองสุข

โทรศัพท์ 02 142 5251

งานนิติกร/ยึด

โทรศัพท์ 02 142 5254, 02 142 5255

หัวหน้ากลุ่มงานอายัด

นายอาทิตย์ คูศรีรัตน์

โทรศัพท์ 02 142 5253

งานนิติกร/อำยัด

โทรศัพท์ 02 142 5256

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02 142 5249

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02 142 5247, 02 142 5248

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอำภา คาดี

โทรศัพท์ 02 142 5245

สำนักงานบังคับทำงปกครอง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

อีเมล : napassavan.s@led.mail.go.th

นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข

โทรศัพท์ 081 902 0334

สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
18/1 ถนนกระบี่ - เขาทอง ตำบลปากน้า
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวัชรินทร์ คงแก้ว
อีเมล : watcharin@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 075 623 419, 063 273 7529, 075 623 092, 075 623 420, 075 263 421

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
200/16 ถนนแม่น้าแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอดิเทพ บัวกระสินธุ์
อีเมล : saraban-KRI@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 034 564 363, 081 921 8077, 034 564 358, 034 564 357

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
อาคารเลขที่ 203/78 – 79 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายทวีศักดิ์ วิธุรวานิชย์
อีเมล : thaweesak.w@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 034 599 641, 081 814 6447, 034 599 832

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
อาคารเลขที่ 71 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุเมษ เทียนไพบูลย์
อีเมล : sumet.th@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 811 481, 089 569 1019, 043 811 669, 043 811 567

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
504/1-2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายมงคล ศรีสงคราม
อีเมล : mongkol.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 055 713 140-1, 063 217 4846, 055 713 142, 055 713 140-1 ต่อ 12 - 17

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
45/52 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
อีเมล :chana.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 236 407, 089 569 1014, 043 243 405


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
อาคารเลขที่ 214 /12,13,14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอุกฤษ โคเวียง
อีเมล : saraban-KKN-phon@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 415 687, 043 415 755

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
อาคารเลขที่ 889/22 -23 หมู่ 1 ถนนสาสนะสิทธิ์ ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางไพลิน ภูเนตร
อีเมล : saraban-KKN-chumphae@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 313 483-5, 043 313 486, 043 313 482

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2
ถนนบ้านลุ่ม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสุภานนท์ คงหนอน
อีเมล : suphanon.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 039 323 163, 063 217 4623, 039 323 162, ต่อ 11, 18


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริเวณศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสุขเกษม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกิติศักดิ์ บุณยไวโรจน์
อีเมล : kitisak.b@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 038 513 250 - 51, 063 273 7540, 038 513 252, 038 518 619

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
88/88 หมู่ 1 ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ
อีเมล : Phalat.h@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 038 455 932 - 935, 081 900 6512, 038 455 451, 038 455 947-50

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายภัทรพล นรศิริกุล
อีเมล : phattalaphan.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 038 251 758-9 ต่อ 101 - 109, 065 987 2457, 038 252 245, 038 252 244


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
อาคารเลขที่ 299 ถนนชัยณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
ผู้อำนวยการสำนักงาน - ว่าง
โทรศัพท์ 056 414 358-9, 056 414 357

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
อาคารเลขที่ 346 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์
อีเมล : sahaphat.c@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 817 225, 044 817 226, 063 273 7542, 044 822 318

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
อาคารเลขที่ 999 หมู่ 8 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ผู้อำนวยการสำนักงาน - ว่าง
อีเมล saraban-CPM-phukhiao@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 056 533, 044 056 530, 044 056 530-2

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
316 หมู่ที่1 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุรพล อักษรเนียม
อีเมล : suraphon.a@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 502 410, 089 968 1712, 077 503 853, 077 502 760, 077 503 121

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
อาคารเลขที่ 122 หมู่ 10 ตำบลแหลมทราย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาววชิรา สมวงค์
อีเมล : saraban-CPN-langsuan@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 510 752 ต่อ 11-18, 080 061 7390, 077 510 752 ต่อ 19, 077 510 753, 077 510 754

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
834/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายยุทธพิชัย จาปาเทศ
อีเมล : yutthapichai.j@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 716 081, 081 814 3859, 053 715 508, 053 716 080

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
อาคารเลขที่ 210/1-2 ม.2 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลเวียง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
ผู้อำนวยการสำนักงาน - ว่าง
อีเมล : saraban-CRI-thoeng@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 795 400, 053 795 429

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
1/1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
อีเมล : kittipoj.t@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 284 840-5, 089 956 1013, 053 274 566, 053 273 454

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
2/2-6 หมู่ 14 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางชญานี หวลทรง
อีเมล : saraban-CMI-fang@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 451 206, 098 256 9312, 0 5345 1851, 053 451 322


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
532,532/1,532/2,532/3 หมู่ 10 ตำบลหางดง
อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุวัฒน์ สงปรางค์
อีเมล : Suwat.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 461 207-8ต่อ 11,14, 061 417 1625, 053 461 209

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
290/1-4 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวิเชียร เผ่าชู
อีเมล : wichean.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 075 211 772-3, 063 217 4826, 075 211 771

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
999/1 หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางอุมาภรณ์ รัตนกุล
อีเมล :
โทรศัพท์ 039 523 981-2 ต่อ 18, 089 968 1716, 039 523 980

 

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
99 หมู่ 9 ตำบลน้ารึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าง
อีเมล : saraban-TAK@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 055 514 350, 055 512 968, 055 513 765

 

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
 115/13 ถนนชิดวนา ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110

 

Website : http://sub2.led.go.th/maesot-n

ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอิสราสหราช ไชยทองศรี

อีเมล saraban-TAK-maesot@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 055 535 700-2, 089 968 1707, 055 535 703

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
1/26-29 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์
อีเมล : pastita.t@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 037 311 167, 063 217 5172, 037 311 852, 037 312 300, 037 314 346

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
554/8 - 10 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายดนัย นิลพัฒน์
อีเมล : danai.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 034 256 437ต่อ 112-115, 085 488 1980, 034 243 905, 034 241 895, 034 250 897

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
19/39 ซ.สามัคคีสุขสันต์ ถนนนครพนม - ท่าอุเทน
ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวดไนยา แก้วผสม
อีเมล : danaiya.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 515 461 ต่อ 11, 081 899 2039, 042 515 462, 042 515 463

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
260/1-2 ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
อีเมล : sinchai.ku@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 243 161, 089 280 1013, 044 251 702, 044 242 589, 044 219 094, 044 219 091

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
อาคารเลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนนกรีนวิว ตำบลสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวปาริชาติ คุณาสวัสดิ์
อีเมล :
โทรศัพท์ : 044 986 124 - 25, 080 061 7375, 044 986 126

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
อาคารเลขที่ 16/1-2 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายประจบ พันธุชิน
อีเมล : Prachob.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 462 992-3, 063 226 8944, 044 462 994

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
เลขที่ 554/4-5 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางอำธร ลี้จินดา
อีเมล: saraban-NAM-phimai@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 0 44 481 460-1, 089 961 5227, 044 481 462

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
404 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ผู้อำนวยการสำนักงาน พันจ่าเอกสุรศักดิ์ รัตนไชย
อีเมล : surasak.r@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 075 340 374-5, 089 973 3675, 075 340 373

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
อาคารเลขที่ 371 หมู่ 7 ตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางจิรา เกศมี
อีเมล : jira.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 075 -770155-6, 065 987 2455, 075-770157

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
285,285/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
หัวหน้าสำนักงาน นางปุญญธิดา สนธิคุณ
อีเมล : punyatida.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 075 517 761, 081 828 1761, 075 518 626, 075 518 627

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 4/37-40 หมู่ 5 ตำบลนครสรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสรรค์ 60000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวกฤษณา กล้าพนัส
อีเมล : kritsana.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 882 266 - 67, 063 217 5091, 056 882 268

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
อาคารสนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค
เลขที่ 146 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง
อีเมล : lerdphan.t@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 02 526 9952, 084 700 1624, 02 526 9950, 02 526 9000 ต่อ 116, 02 526 9948

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
เลขที่ 153/2-3 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายธรรมชาติ บัวงาม
อีเมล : thammachat.b@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 073 532 739-40, 080 061 7398, 073 532 738

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 เลขที่ 678 หมู่ 11
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55150
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายประสพ แสนทวีสุข
อีเมล : prasop.sa@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 054 774 469-70, 062 596 6800, 054 774 468

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
106 ม. 7 ถนนบึงกาฬ - หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุวิทย์ จอมคาสิงห์
อีเมล :
โทรศัพท์ 042 491 293, 065 521 1928, 042 491 196, 042 491 326, 042 491 196

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งอยู่หลังอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางบุญญาภา เสนามนตรี
อีเมล : boonyapha.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 614 338-9, 089 569 1018, 044 614 337

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เลขที่ 52 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางมยุรี มุทุสิทธิ์
อีเมล:
โทรศัพท์ 044 633 616, 063-217-4938, 044 633 616


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 41/85 ถนนปทุมธานี-กรุงเทพฯ ตำบลบางปรอก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกิติศักดิ์ ทองคาอ้น
อีเมล : kittisak.t@led.mail.go.th

โทรศัพท์ 02 581 5275-7 ต่อ 101,106,107,112,117, 081 900 6823, 02 581 5291

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
733/2-4 ซ.พหลโยธิน 80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายณัฐสิทธิ์ แจ่มจันทร์
อีเมล : saraban-PTE-thanyaburi@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 02 523 7653 ต่อ 112,113, 063 078 6101, 02 523 7654, 02 531 4428, 02 531 2818, 02 531 4389

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 1000 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม-หนองเสือ ตำบลเกาะหลัก
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายรณกร พรหมอินทร์
อีเมล : saraban-PKN@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 032 602 273-4, 065 987 2459, 032 602 272

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
เลขที 16/449-452 ถนนเลียบคลองชลประทำน
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล
อีเมล : paitoon.t@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 032 520 840, 092 265 8305, 032 520 841

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที 222/2 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายธัชกร เวชรังษี
อีเมล : thudchakorn.v@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 037 454 107-8 ต่อ 106, 063 217 4678, 037 454 109

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 122-123 หมู่ 13 ถนนสาย 304 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางพรพิศ ด่านพาณิชย์กุล
อีเมล : pornpis.d@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 037 281 821, 089 245 0345, 037 281 820, 037 202 180

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 18 ซอย 5
ถนนเจริญประดิษฐ์ จังหวัดปัตตานี 94000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสมคิด แก้วนิล
อีเมล :somkit.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 073 335 162-3, 081 859 0180, 073 335 161

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางวีรา น้าแก้วเงิน
อีเมล : vera.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 035 244 320, 085 489 1974, 035 244 321, 035 244 319

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
เลขที่ 45/37 หมู่ 3 ตำบลถ้าน้าผุด อ.เมือง จังหวัดพังงา 82000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์
อีเมล : tanaphat.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 076 460 616-7 ต่อ 208, 081 828 7202, 076 460 618

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
เลขที่ 159 หมู่ 2 ถนนวงศ์พานิช 2 ซอยบังคับคดี
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
อีเมล : suratep.h@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 076 471 328-9, 061 420 0107, 076 471 327

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
เลขที่ 54/2 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายณรงค์ สายช่วย
อีเมล : narong.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 074 612 401, 089 901 1005, 074 611 619, 074 611 677

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
เลขที่ 1/3 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางวลัชณัฏฐ์ กุลสิริอิทธิกร
อีเมล : saraban-PCK@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 613 107-8, 065 521 4974, 056 613 109

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 5 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ร.ต.ต.(ญ) วรางคนา ขุนเณรพานิช
อีเมล : warangkhana.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 055 252 930, 081 899 7426, 055 259 537, 055 259 847, 055 252 931, 055 259 005

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
อาคารเลขที่ 118/1-6 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา
อีเมล : photjakorn.w@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 032 428 002-3 ต่อ11, 063 217 4891, 032 428 001

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 123/1 หมู่ 10 (ซอยสถานีวิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์)
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร
อีเมล : pensiri.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 720 639, 065 985 7290, 056 720 751, 056 720 743, 056 720 747

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
เลขที่ 3/15 ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายภาณุ ศรีจริยา
อีเมล : saraban-PNB-lomsak@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 704 416, 061 385 4198, 056 704 289, 056 701571

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
อาคารเลขที่ 109 หมู่ 7 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
ผู้อำนวยการสำนักงาน สิบตำรวจโทหญิง มัณฑนา เฉลิมฤทธิ์
อีเมล : montana.c@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 713 583 ต่อ101 ถึง 108, 061 417 5262, 056 713 582

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
อำคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 2 เลขที่ 242
หมู่ที่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายโดม อินทรสาลี
อีเมล : dome.i@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 054 521 047-8, 089 968 1736, 054 522 024, 054 522 499

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจังหวัดพะเยา
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 เลขที่ 339 หมู่ 1
ตำบลบ้านต๊า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายยุทธ ลัทธิธรรม
อีเมล :
โทรศัพท์ 054 484 501-3, 063 273 7546, 054484 504

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคา
เลขที่ 208 หมู่ 12 ตำบลน้าแวน อำเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา 56110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวปุณยภรณ์ วุฒิอิ่น
อีเมล : saraban-PYO-chiangkham@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 054 882 051-4, 089 569 1015, 054 882 055

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 63/629-632 หมู่ 4 ถนนวิรัชหงส์หยก
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายปวีณ กุมาร
อีเมล : paveen.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 076 522 218, 061 420 0108, 076 522 219, 076 522 228

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 82/3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอำณัติ สีหวัฒนะ
อีเมล : arnant.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 723 724 ต่อ 11-26, 089 569 1012, 043 723 672

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคา อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางนิภา พิมพ์ศรี
อีเมล : nipa.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 620 086, 080 061 7395, 053 613 628, 053 613 626

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
เลขที่ 255/61-63 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
หัวหน้าสำนักงาน นายเกษม พันธุ์คา
อีเมล : Kasem.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 681 028, 089 961 5233, 053 682 745

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 198 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางมณฑกานต์ ทับขันธ์
อีเมล : saraban-MDH@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 620 765-6, 042 620 767

สำนักงานบังคับคดี

ยะลา I เบตง I ยโสธร I ร้อยเอ็ด I ระนอง I ระยอง I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
เลขที่ 35 ถนนสิโรรส ต.สะแตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสุมารถ โสภณแสงชัย
อีเมล : saraban-YLA@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 073 361 256ต่อ 108, 084 388 0906, 073 361 257, 073 361 256ต่อ 101

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
เลขที่ 396/10 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกิตติศักดิ์ ศิลานิล
อีเมล : saraban-YLA-betong@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 073 234 624, 087 623 0577, 073 234 626, 073 234 625-6

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
453/1 ถนนวิทยะธารง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ
อีเมล : danai.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 714 065 - 66, 084 700 1629, 045 714 067

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 323 หมู่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายประภาส ศรีเมือง
อีเมล : prapars.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 043 514 321-2, 063 273 7543, 043 514 320, 043 519 161

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/10 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าง
อีเมล : saraban-RNG@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 862 003 ต่อ 11,12, 077 862 101, 077 862 003 ต่อ 13,15

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
36/13 – 14 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายณัฎฐกัลย์ ละเอียด
อีเมล : nattakan.l@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 038 615 317, 089 280 1015, 038 621 850, 038 620 888

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
บริเวณศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
ผู้อำนวยการสำนักงาน จ่าเอกพรชัย ศรีดารงค์
อีเมล : phornchai.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 032 326 011-2, 085 488 1981, 032 321 313, 032 310 180

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
118 อำคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ
อีเมล : saraban-LRI@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 036 782 200-1, 061 420 0113, 036 782 202

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 111หมู่ที่ 4
ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางภูรหงษ์ ทองศักดิ์
อีเมล : saraban-LRI-chaibadan@led.mail.go.th
โทรศัพท์  036 792 073, 084 700 1635, 036 792 075

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
เลขที่ 401 หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ
อีเมล : Atthakowit.c@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 054 224 920, 063 273 7537, 054 225 217, 054 226 660

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
131 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน 51000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาววันวิสาข์ สมมะลวน
อีเมล : saraban-LPN@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 053 525 516, 065 987 2458, 053 525 515, 053 525 557, 053 525 514

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
359 หมู่ที่ 5 ถนนเลย-นาด้วง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ
อีเมล : chonlathorn.m@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 814 911, 089 280 1017, 042 814 913, 042 814 912

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
95/7 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายธนะศักดิ์ นามวงศ์
อีเมล : thanasak.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 612 186, 089 956 1020, 045 612 522, 045 612 185, 045 613 186

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
270/1 หมู่ 15 ตำบลน้าอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกิจจา ศรีเสริม
อีเมล : kijja.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 663 364, 081 887 6636, 045 663 362, 045 663 217

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
1910 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายณัชฐปกรณ์ หะไว
อีเมล : ponrawat.h@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 716 297-8 ต่อ 108, 089 569 1021, 042 712 384

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
ถนนสีห์พนม ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 47110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายพูนพล ลามศรีจันทร์
อีเมล : saraban-SNK-sawangdaendin@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 722 147, 042 737 407

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
อาคารเลขที่ 3 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางดวงจันทร์ สุขแสง
อีเมล : doungiun.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 074 311 292, 089 968 1710, 074 324 569, 074 321 637

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
93/1 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายเสรี ชูเพ็ง
อีเมล : seree.c@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 074 373 017, 065 987 2450, 074 373 018

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
86/111 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน
อีเมล : saraban-STN@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 074 723 590, 065 521 1934, 074 723 592, 074 723 591

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
411 หมู่ 4 ถนนสขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายไกยวัลย์ จิระกุล
อีเมล : kaiwan.j@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 02 387 1728-32, 089 968 1727, 02 387 1634, 02 395 2863

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 212 หมู่ 3
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าง
อีเมล: saraban-SKM@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 034 716 256, 034 716 257

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
59/28-30 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวสุนีย์ ทองเรือง
อีเมล : sunee.t@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 034 427 018, 063 217 4647, 034 427 019, 034 836 976

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
อาคารเลขที่ 372 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวพรจันทร์ มั่นพิริยะกุล
อีเมล : pornchan.m@ledmail.go.th
โทรศัพท์ 037 242 175, 063 217 5133, 037 242 192, 037 242 178

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
55/22 -25 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
อีเมล : terayut.y@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 036 231 261, 081 902 3107, 036 212 066, 036 212 160, 036 231 251


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางพาน
ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวตุลธร ทรงศิริ
อีเมล : saraban-SBR@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 036 507 251-3ต่อ 103,116, 036 507 252, 036 507 251 ต่อ 114

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
60/27 ม.4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
อีเมล : saipirun.w@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 055 621 791, 055 621 790, 061 417 1239, 055 621 792

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
อาคาร 75 หมู่ที่3 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายอุเทน อุปมัย
อีเมล : auten.a@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 055 643 449, 061 420 0109, 055 643 451, 055 643 450

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
725/3 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายภาคภูมิ ภู่พันธ์ศรี
อีเมล : pakpoom.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 035 523 390 - 92, 063 273 7541, 035 525 725

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
83/17-20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ
อีเมล : rewat.s@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 355 381-2, 081 902 7033, 077 355 380

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 95/30 หมู่ 5 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าง
อีเมล: saraban-SNI-kosamui@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 418 035-6, 077 418 034

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
560/3-4 หมู่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางพรพิมล วิชัยดิษฐ
อีเมล : saraban-SNI-chaiya@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 435 576, 077 435 493

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
288/29-30 หมู่ที่ 10 ตำบลส้อง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวีรศักดิ์ คุ้มไพรันต์
อีเมล : weerasak.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 077 361 054, 092 265 8304, 077 363 680, 077 361 214

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 799 หมู่ 20
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวิวัฒนชัย วรโรจน์พลาธิป
อีเมล : wiwatthanachai.w@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 511 893, 089 961 5238, 044 511 887, 044 511 895, 044 511 898-9

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรวัฒน์ ขจรเกียรติศิริ
อีเมล : worawat.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 044 599 056, 063 273 7527, 044 599 575, 044 599 576

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกาธร นาคทิพย์
อีเมล : kamthorn.n@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 423 201 ต่อ 12, 063 217 4730, 042 423 203, 042 423 201ต่อ 17

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู
ศูนย์ราชการจังหวัด หลังสำนักงานที่ดิน ตำบลลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าที่ร้อยตรียอดชาย ปาระมาศ
อีเมล : saraban-NBP@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 311 747, 065 521 1927, 042 311 752, 042 311 695

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 37-37/1 ถนนลาท่าแดง ตำบลศาลาแดง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
ผู้อำนวยการสำนักงาน ว่าง
อีเมล : saraban-ATG@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 035 626 171, 035 625 177, 035 612 058

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75 อำคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายบรรพต ลุพรหมมา
อีเมล : banpot.l@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 042 246 017 - 18, 089 569 1022, 042 246 019

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 8 ถนนศรอัศนีย์
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร
อีเมล : warin.h@led .mail.go.th
โทรศัพท์ 055 440 565, 063 273 7528, 055 440 564, 055 440 562-3

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2
เลขที่ 297/3 หมู่ 3 ตำบลน้าซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ
อีเมล : saraban-UTI@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 056 513 156, 065 521 1932, 056 513 165, 056 524 559


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
202 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายภักพงษ์ ขุราษี
อีเมล : pakpong.k@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 311 418 - 20, 063 273 7539, 045 311 416, 045 251 936- 38

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
ที่อยู่ 378 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางศุภร ศรีธัญรัตน์
อีเมล : saraban-UBN-detudom@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 361 909, 092 265 8307, 045 361 910

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นายสันทัด ประสานวรรณ
อีเมล : sunthad.p@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 045 523 081-2, 089 973 3671, 045 523 083